Regulamin Konkursu
„Otrzymaj zwrot 50% za swoje zakupy w TOSIA.pl"

1. ZASADY KONKURSU „Otrzymaj zwrot 50% za swoje zakupy w TOSIA.pl”

1.1. Wydawcą i organizatorem i fundatorem konkursu KONKURSU „Otrzymaj zwrot 50% za swoje zakupy w TOSIA.pl” jest firma TOSIA.pl Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w | ul. Kopijników 67c, 03-274 Warszawa , NIP 5242814387 prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.tosia.pl, www.sklep-tosia.eu oraz sprzedaż w sklepach stacjonarnych na terenie Polski.

1.2. Konkurs obowiązuje w dniach od 1 marca – 31 października 2020 r.

1.3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem następującej strony internetowej www.tylko.sklep-tosia.eu: (zwanej dalej „Witryną”).

1.4. Konkurs jest prowadzony cyklicznie w 9 turach, przeprowadzanych co miesiąc:

a) tura I 1-31.03.2020

b) tura II 1-30.04.2020

c) tura III 1-31.05.2020

d) tura IV 1-30.06.2020

e) tura III 1-31.07.2020

f) tura IV 1-31.08.2020

e) tura V 1-31.07.2020

f) tura VII 1-30.09.2020

g) tura VIII 1-31.10.2020


2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1 W Konkursie może uczestniczyć każda osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki (zwana dalej „Uczestnikiem”)

:a/ jest osobą fizyczną, obywatelem RP zameldowanym w Polsce na stałe, ukończyła 18 lat;

b/ akceptuje warunki niniejszych Zasad oraz spełnia wszystkie warunki Konkursu;

c/ dokonała w okresie obowiązywania konkursu zakupu w sklepie stacjonarnym TOSIA.pl

d/ zarejestrowała go na Witrynie wypełniając wszystkie pola obowiązkowe formularza.


2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które:
a/ dokonały zakupu w sklepach stacjonarnych TOSIA.pl, a następnie w okresie trwania konkursu dokonały zwrotu danego produktu

b/ pracownicy Organizatora ani Administratora, ani ich bliscy krewni;

c/ dokonały zakupu w innym terminie niż obowiązujący Konkurs.

d/ które już raz dokonały zgłoszenia przez Witrynę paragonu do Konkursu do trwającej lub wcześniejszej tury.


3. CZAS TRWANIA KONKURSU


3.1. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 0:00:01, dnia 01.03.2019, a kończy o godzinie 0:00:01, dnia 31.10.2020


4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


4.1. Osoby, które chcą uczestniczyć w Konkursie muszą:
a) zarejestrować się na Witrynie zgodnie z punktem 2.

b) podać prawidłowy numer paragonu z zakupu w sklepach stacjonarnych Tosia.pl z transakcji zrealizowanej w dniach od 01.03-30.10.2020;
c) uzupełnić wszystkie wymagane w kwestionariuszu pola oraz
d) przesłać pisemną odpowiedź NA PYTANIE OTWARTE: „Napisz co zachęciło Cię do zakupu w TOSIA.pl?”.
4.2. Wypełniając kwestionariusz, Uczestnik wyraża zgodę na Zasady Konkursu.

4.3. Uczestnik ma prawo tylko do jednorazowej rejestracji paragonu. Jeden paragon równoważny jest z jednym zgłoszeniem do Konkursu.

4.4. Na podstawie wszystkich kreatywnych odpowiedzi jury składające się z 3 osób (zwane dalej „Jury”) wybiera spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki Konkursu określone w punktach 2, 4.1, Zwycięzców według subiektywnych kryteriów ustalonych przez Jury. Autor najlepszej odpowiedzi na pytanie otrzyma zwrot 50%wartości brutto z zarejestrowanego paragonu, jednak nie więcej niż 1000 zł brutto.

4.5. Jury wybiera najbardziej autentyczną i najbardziej interesującą odpowiedź wedle własnego uznania, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w żadnej formie. Zwycięzca jest wyławiany z puli zgłoszonych do kwestionariusza paragonów zebranych od 10 marca 31 pażdziernika 2020 r. w przeciągu jednego miesiąca po zakończeniu konkursu. Jest 6 puli zgłoszonych co miesiąc w trakcie trwania konkursu.


5. NAGRODA

5.1 Uczestnik może zdobyć nagrodę o wartości 50% kwoty brutto z zarejestrowanego paragonu, jednak nie więcej niż 1000 zł brutto.

5.2. Zwycięzca każdej tury zostanie wybrany nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu danej tury.*

5.3. Organizator powiadamia Zwycięzcę w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu pocztą elektroniczną na podstawie danych przekazanych przez Zwycięzcę podczas rejestracji do konkursu. Organizator dokonuje maksymalnie 3 próby telefonicznego skontaktowania się ze Zwycięzcą oraz wysyła mu jedną wiadomość e-mail. Jeżeli Zwycięzca nie odpowie na żadną z powyższych prób Organizatora w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ostatniej próby połączenia telefonicznego i/lub od wysłania wiadomości e-mail, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. Organizator wówczas nie daje Zwycięzcy żadnej dodatkowej możliwości odebrania Nagrody, a w jego miejsce wchodzi Zwycięzca z listy zapasowej. Zwycięzca (oraz zwycięzca z listy zapasowej) jest zobowiązany do współpracowania z Organizatorem i Administratorem w celu właściwego odebrania Nagrody.

5.4 Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą w celu weryfikacji, czy spełnia on wszystkie wymogi określone w niniejszych Zasadach oraz w celu potwierdzenia danych. Organizator przekazuje Nagrodę przelewem na podany przez Zwycięzcę nr konta w ciągu 30 dni od skutecznego powiadomienia Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie poda numeru konta bankowego lub danych do przekazu pocztowego, wówczas Zwycięzca nie jest uprawniony do Nagrody, a w jego miejsce wchodzi zwycięzca z listy zapasowej.


6. OPODATKOWANIE

6.1. Organizator zobowiązuje się zapłacić wszystkie podatki związane z nagrodami w imieniu zwycięzców. Wszystkie inne koszty wynikające z nagrody ponosi wyłącznie Zwycięzca.


7. ZASADY OCHRONY DANYCH

7.1 Organizator jest jedynym administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu.

7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie ochrony danych osobowych, z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności administratora danych.

7.3 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody. Organizator poda dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu dostarczenia Nagrody Zwycięzcy (Zwycięzcom). Dane zebrane w trakcie trwania Konkursu i dotyczące uczestników, którym Organizator wydał Nagrody, będą przetwarzane przez Organizatora przez 6 lat, z uwagi na obowiązek przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa.

7.4 W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się bezpośrednio do Organizatora. Informacje te można uzyskać przy wykorzystaniu formularza internetowego. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, aktualizowania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, a także prawo do przesyłania danych. W przypadku zmiany lub potrzeby uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane, jest zobowiązana do ich aktualizacji. W celu skorzystania ze swoich praw, o których mowa powyżej, Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora, który ma obowiązek odpowiedzenia na wniosek w imieniu administratora danych. Złożenie wniosku o usunięcie danych osobowych przed dostarczeniem nagrody do Zwycięzcy jest możliwe, ale uniemożliwia dostarczenie Nagrody.

7.5 Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i swobód osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


8. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

8.1 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się w pełni z postanowieniami zawartymi w niniejszych Zasadach oraz je zrozumiał, a także wyraża na nie zgodę. Uczestnictwo w Konkursie oznacza obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach. 

8.2 Zwycięzca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Nagrody. 

8.3 Jeżeli Organizator w sposób uzasadniony podejrzewa, że jakikolwiek Uczestnik manipuluje w dowolny sposób Witryną lub nie przestrzega postanowień zawartych w Zasadach Konkursu, wówczas może wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym. 

8.4 Rejestrując się, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść, wydajność, prędkość transmisji komunikatów i danych, a także prędkość komunikatów protokołu trackback Konkursu zależy od technologii dostawcy, na którą mogą negatywnie wpływać zdarzenia pozostające poza kontrolą Organizatora, przede wszystkim (między innymi) błąd połączenia, wydajność serwera, utrzymanie bezpiecznego połączenia sieciowego. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niniejszym punktem. Warszawa, 29.02.2020 TOSIA.pl sp. Zo.o. Sp. K
*Ze względu na utrudnienia związane z pandemią COVID Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania zwycięzcy w terminie maksymalnie 60 dni po zakończeniu tury.